Ulutek Teknopark

Mevzuat

Bölgede Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Bölgede yer alan Ar-Ge firmaları, yürüttükleri Ar-Ge projeleri kapsamında 4691 sayılı TGB Kanunu’nun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanır.

Girişimcilere Sağlanan Destek ve Muafiyetler

 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin (Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden muaftır.
 • Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.
 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan ve bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan muaftır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, Ar-Ge Yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 01/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'den istisnadır.
 • Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren hissesinin % 50'si Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Destek personel sayısının, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmadığı kısmında destek personeline bu destek uygulanabilmektedir.
 • Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamındadır.
 • Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilmektedir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına verilecek maaş, 2 yıl süre ile brüt asgari ücret kadarlık kısmı Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.

Akademik Personele Sağlanan Destek ve Muafiyetler

 • Bölgelerde görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 • Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.
 • Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.
 • Akademik personel üniversitelerinden izin almaları durumunda TGB firmalarında 6 ay süreyle tam zamanlı olarak çalışabilirler.

 

SUNUMLAR

 

 YENİ ! 31746 SAYILI - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
31384 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yönetmelik    

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 18)

30340 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

San-Tez Yönetmelik 
6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Yatırım Destek Yönetmeliği 
6676 no'lu Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

 Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği 


26953 sayılı Araştırma ve Geliştirme faatliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği
 
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 

28939 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulama yönetmeliği 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 

29797 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 

29797 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulama yönetmeliği 
 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

28986 sayılı teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelik
 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun