Ulutek Teknopark

Başvuru Usül ve Esaslar

ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ULUTEK) yerleşkesi içinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasından faydalanmak üzere yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar, online olarak yönetici şirket olan ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ’ne başvururlar.

ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulu yapılan başvuruyu değerlendirir. Başvurusu uygun görülen kuruluşlara UTGB bünyesinde faaliyet göstermelerine izin verilir. ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulu başvuruyu gerekçe göstermeksizin red edebilir.

Firmaların, UTGB’ne girmek için yaptıkları başvuruların değerlendirilmesinde ve TEKNOPARK içindeki faaliyetlerinin denetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. ULUTEK’de yer alacak firmaların 4691 sayılı Yasa, ilgili Yönetmelik ve ULUTEK Çalışma Yönergesinde belirtilen koşullara uymaları gerekir. Firmaların etkinliklerinin, kabul esaslarına, ilgili Yasa ve Yönetmelikler ile UTGB YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulunun kararlarına uygunluğu denetlenir. Gereken durumlarda firmalar yönetici şirket tarafından uyarılır. Uyarıların gereği yapılmadığı takdirde ilgili firmaların Yasa kapsamında sağlanan olanaklardan yararlanmasına son verilebilir
   
 2. ULUTEK’de yer alacak firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin yazılım geliştirme ve ARGE çalışmaları yürütmeleri gerekir. ULUTEK bünyesine kabul edilen firmaların ULUTEK birimlerinin ARGE çalışmaları, görevlendirdikleri personel içindeki nitelikli araştırmacı oranı, ARGE etkinliklerinin birimin tüm etkinliklerine oranı ve ARGE için ayrılan mekanın birimin işgal ettiği toplam alana oranı gibi konular birimin etkinliklerinin denetiminde dikkate alınır.
   
 3. Firmaların kabulünde ULUTEK biriminde yürütülecek projelerin teknolojik niteliği, ülke ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkısı değerlendirilir. Değerlendirmelerde firmanın, projelerin niteliğine uygun insan kaynağı, mali kaynağı ve yönetim deneyimi dikkate alınır.
   
 4. Başvuruların değerlendirilmesinde, ULUTEK’de gerçekleştirilmesi hedeflenen projelere ilişkin olarak, başta Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer ULUTEK firmaları ile işbirliği olanağı, projenin ihracat potansiyeli, nitelikli işgücüne istihdam yaratma potansiyeli dikkate alınır.
   
 5. ULUTEK bünyesindeki kuruluşlar ve birimler ARGE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili üretimi, prototip geliştirme düzeyinde sınırlı kalmak koşuluyla, TEKNOPARK içinde yapabilirler. Bunun dışında üretim faaliyetlerine izin verilmez.
   
 6. ULUTEK bünyesinde yer alacak kuruluşların ve birimlerin TEKNOPARK içindeki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler ULUTEK’e getirilemez. Kuruluşlar Bursa Uludağ Üniversitesi’nin çevre sağlığı ile ilgili olarak öngördüğü tüm koşullara uymakla yükümlüdür. Değerlendirmelerde bu husus dikkate alınacaktır.
   
 7. Kuruluşların ve birimlerin kullanımlarına tahsis olunan mekânlarda ULUTEK’nin araç trafiği yükünü artırıcı, depolama yapma türünde etkinliklerine izin verilmez.

Şirketler ULUTEK başvuruları ile yukarıda verilen koşulları kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

 

BAŞVURU

Ön başvuru formu doldurularak yönetici şirketin onayına sunulur.

 1. Yönetici şirket ön başvuruyu uygun gördüğü takdirde, başvuru sahibine Ar-Ge portale erişebileceği aktivasyon maili gönderir.
   
 2. Başvuru sahibi kullanıcı adı ve şifresi ile Ar-Ge portale proje detaylarını girerek ve gerekli ekleri yükleyerek onaya gönderir.

 

DEĞERLENDİRME ve KABUL

 1. ULUTEK başvurunuz firmanızın faaliyet alanında uzman 2 öğretim üyesi ve 1 sektör uzmanı olmak üzere 3 bağımsız hakem ve ULUTEK Yönetici A.Ş. Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.Değerlendirmelerde online olarak doldurulan başvuru formlarınız esas alınacaktır. Değerlendirme esnasında Hakem Heyeti veya ULUTEK Yönetici A.Ş. Genel Müdürlüğünce firma yetkilileri arasında görüşme düzenlenebilecektir.
 2. ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ bünyesinde yer almak için yaptığınız başvurunun ULUTEK YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde firmanızla bir sözleşme yapılacaktır.
 3. ULUTEK firmaları sürdürdükleri UTGB projelerine ilişkin olarak yönetici şirket tarafından talep edilen bilgilerden oluşan dönemsel faaliyet raporları hazırlayacaklardır. Firmalar başvurarak bu raporları içeriklerine uygun ve istenilen aralıklarla vermeyi taahhüt etmişlerdir.
 4. ULUTEK bünyesinde, gerek görülmesi halinde izleme komiteleri kurulacaktır. Bu komiteler proje çalışmalarını ve TEKNOPARK biriminizin faaliyetlerini izleyerek ULUTEK YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunacaktır
 5. Kabul edilen şirketler ULUTEK bünyesindeki faaliyetleri esnasında yönetici şirket tarafından getirilecek düzenleme ve taleplere uyacaklardır.

  Aşağıdaki Ekleri ayrıca Ar-Ge Portal sistemine yüklemeniz ve Proje bilgi formu ile teslim etmeniz gerekmektedir.

EK-1. Kuruluşunuzun idari yapılanma şemasını gerekli açıklamalar ile birlikte ekleyiniz.

EK-2. Kuruluşunuzun imza sirkülerini, oda sicil kayıt suretini (faaliyet belgesi), kuruluş sicil gazetesini ve son üç yıllık bilanço ve kar/zarar tablolarını ekleyiniz.

EK-3. Firmanızın orta vadeli stratejileri ile misyon ve vizyonunuzu açıklayan kısa bir yazıyı ekleyiniz.

EK-4. Personel CV’lerini başvuru dosyasına ekleyiniz.

EK-5. Proje İş paketlerini içeren iş zaman planını ekleyiniz.